Yrityssaneeraus

Mikä on yrityssaneeraus?

Yrityssaneerauksella tarkoitetaan tuomioistuimen hyväksymää toimenpidettä, jonka tavoitteena on tehostaa ja muokata yritystoimintaa sekä huolehtia siitä, että velkojat saavat maksuohjelman mukaiset suoritukset saatavilleen. Yrityssaneerauksella pyritään kääntämään tappiollinen toiminta voitolliseksi, turvaamaan yrityksen maksuvalmius ja toiminnan jatkaminen. Onnistuneelle saneerausmenettelylle on ominaista se, että yritys pystyy jatkamaan liiketoimintaansa normaalisti saneerausohjelman loputtua.

Yrityssaneerausmenettely on tarkoitettu niille yrityksille, joilla on mahdollisuus selviytyä saneerauksen avulla vaikeuksistaan ja saattaa saneerausmenettely loppuun onnistuneesti. Yrityssaneerausmenettely vaatii yritykseltä ohjelmaan sitoutumista sekä resursseja saneerausmenettelyn käynnistämiseen, sillä menettely itsessään synnyttää kustannuksia. 

Oikein ja asianmukaisesti käytettynä yrityssaneerauksella onnistutaan tervehdyttämään yritys. Mitä varhaisemmassa vaiheessa puututaan yrityksen taloudellisiin ongelmiin, sitä todennäköisemmin liiketoiminta onnistutaan tervehdyttämään. Realistinen suunnitelma on perusta onnistuneelle yrityssaneeraukselle. Yrittäjän kannattaakin konsultoida asiantuntijaa siitä, onko yrityssaneeraukselle tosiasiassa realiteetteja ja tiedustella, mitä muita varteenotettavia vaihtoehtoja on käytettävissä yrityksen taloudellisiin ongelmiin.

Yrityssaneerauksen vaiheet

Aloittamisvaihe

Yrityssaneerauksen kohteena voi olla yksityinen elinkeinoharjoittaja, yhtiö (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö), osuuskunta ja taloudellista toimintaa harjoittava yritys. Saneerausmenettelyyn voi turvautua kaikki yritystoimintaa harjoittavat taloudelliset yksiköt riippumatta niiden koosta tai toiminnasta.

Hakemuksen saneerausmenettelystä voi tehdä joko velallinen, velkoja tai useampi velkoja yhdessä taikka se, jolle velallisen maksukyvyttömyys tulee aiheuttamaan saamisoikeuteen perustuvia taloudellisia menetyksiä. Saneeraushakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja muista liitetiedoista säädetään tarkemmin lailla.

Saneeraushakemuksen vireilletulo ei automaattisesti merkitse saneerausmenettelyn aloittamista eikä aloitettu saneerausmenettely tarkoita sitä, että saneerausohjelma saataisiin laadittua ja vahvistettua. Tosiasiassa myös velkojien äänestyskäyttäytymisellä on ratkaisevaa merkitystä. Aloittamisvaiheessa tuomioistuin tutkii saneerausmenettelyn aloittamisedellytykset ja esteperusteet. Mikäli aloittamisedellytykset täyttyvät eikä esteperusteita ilmene, käräjäoikeus vahvistaa saneerausmenettelyt, jonka myötä ryhdytään saneerausohjelman suunnittelemiseen.

Saneerausohjelman suunnittelu- ja päätöksentekovaihe

Saneerausmenettelyn aloittamispäätöksen jälkeen alkaa saneerausohjelman suunnittelu- ja päätöksentekovaihe. Menettelyn alkaessa tulee voimaan rauhoitusaika, jotta saneerausohjelma saadaan asianmukaisesti laadittua. Myös saneerauksen oikeusvaikutukset tulevat voimaan, joita ovat maksu- ja vakuudenasettamiskielto, perintäkielto, ulosmittauksen ja muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kielto sekä turvaamistoimenpiteiden kielto.

Suunnitteluvaiheen aikana tuomioistuin määrää selvittäjän sekä määrää mahdollisesti myös velkojatoimikunnan. Kun selvittäjä on saanut ehdotuksen saneerausohjelmaksi laadittua, ehdotus toimitetaan tuomioistuimelle, jossa velkojat äänestävät saneerausohjelman vahvistamisesta. Velkojien äänestyksen jälkeen tuomioistuin antaa ratkaisun siitä, vahvistetaanko saneerausohjelma.

Vahvistamis- ja toteutusvaihe

Kun tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman, saneerausmenettely tuomioistuimessa lakkaa. Tuomioistuin ei valvo sitä, saako velkojat saneerausohjelman mukaiset suoritukset, vaan vastuu siirtyy velalliselle. Ohjelmaehdotuksessa voidaan määrätä valvoja, jonka tehtävän on määrätä velkojien lukuun tapahtuvaa saneerausohjelman toteuttamista. Saneerausohjelman toteuttamisajalle ei ole laissa säädetty mitään säädöksiä, vaan ohjelmaan itsessään määrätään toteuttamisaika. Tuomioistuin voi velkojan vaatimuksesta määrätä saneerausohjelman raukeamaan, mikäli velallinen on olennaisella tavalla laiminlyönyt ohjelman noudattamisen.

Nopeutettu saneerausmenettely

Yrityssaneeraus voidaan toimittaa nopeampana menettelynä kuin tavanomainen saneerausprosessi tietyin edellytyksin. Nopeutetulla saneerausmenettelyssä saneerausohjelma on esitettävä jo hakemusvaiheessa, joka tarkoittaa sitä, että saneerausmenettelyyn on valmistauduttu huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä. On sellaisia tapauksia, joissa tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman samana päivänä, kun hakemus on lähetetty tuomioistuimeen. Nopeutetun saneerausmenettelyn etuna on normaalimenettelyn vaatiman ajan tuoman epävarmuuden välttäminen sekä siitä mahdollisesti aiheutuvan vahingon minimointi.

Asianajotoimisto apuna saneerauksessa

Jotta yrityksen vaikeudet saadaan ratkottua, on suotavaa puuttua yrityksen tilanteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa maksuvaikeuksien esiinnyttyä. Yrityssaneerauksessa tarvitaan taloudellisen osaamisen lisäksi juridista asiantuntemusta. Ennen päätöksentekoa on selvitettävä, onko yrityksellä tosiasiallisesti realiteetteja viedä saneeraus onnistuneesti läpi.

Joskus yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin voi olla muitakin vaihtoehtoja, kuten yrityksen tai sen osan myyminen. Taloudellisten vaikeuksien ilmetessä on viipymättä selvitettävä organisaation mahdollisuudet joko lakisääteiseen yrityssaneeraukseen tai muihin ratkaisuihin. Toimistomme on apuna kaikissa yrityssaneeraukseen ja yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja saneerausprosessin eri vaiheissa.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.