Yrityssaneeraus 2 – Yrityssaneerausmenettelyn päävaiheet

Saneerausmenettelyn aloittaminen

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamisvaihe käynnistyy yksityisen asianosaisen hakemuksesta, jonka voi tehdä velallinen, velkoja tai se, jolle velallisen maksukyvyttömyys tulee todennäköisesti aiheuttamaan saamisoikeuteen perustuvia taloudellisia menetyksiä. Velkojan saatavan suuruudella tai oikeusperusteella ei ole merkitystä, mutta suurten velkojien ja velallisen yhteisellä hakemuksella on erityisasema.

Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta, ja se on toimitettava tuomioistuimen kansliaan kirjallisena. Saneeraushakemus voi sisältää ehdotuksen saneerauksen selvittäjästä, väliaikaisesta selvittäjästä, velkojatoimikunnasta ja väliaikaisista kielloista. Muista hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja vaadittavasta selvityksestä on määrätty lailla.

Aloittamisvaiheessa tuomioistuin tutkii saneerausmenettelyn aloittamisedellytykset ja esteperusteet, minkä perusteella tehdään päätös joko saneerausmenettelyn vahvistamisesta tai hylkäämisestä. Tuomioistuimen harkinta perustuu hakemukseen, sen liitteisiin ja mahdollisesti hankittuihin lausumiin hakemuksesta sekä saneerausmenettelyn aloittamisedellytyksien täyttymiseen. Hyväksytyn aloittamispäätöksen jälkeen ryhdytään saneerausohjelman suunnittelemiseen.

Saneerausohjelman suunnittelu- ja päätöksentekovaihe

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamispäätöksen jälkeen asetetaan rauhoitusaika, jonka kuluessa on tuomioistuimen määräämän selvittäjän tarkoitus laatia yrityksen saneerausohjelma yhteistyössä yrityksen ja velkojien kanssa. Rauhoitusajan ovat voimassa maksu-, perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellot.

Saneerausohjelmassa sovitaan erilaisista velkajärjestelyistä ja muista yrityksen tervehdyttämiskeinoista yhteistyössä velallisen kanssa. Tavoitteena on saada yritys kannattavaksi ja elinkelpoiseksi ja siten muita tervehdyttämistoimia voivat olla yrityksen osa myyminen, henkilökunnan vähentäminen, toiminnan uudelleen suuntaaminen jne. Velkojat voivat esittää myös ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Saneerausmenettely voidaan keskeyttää tuloksettomana, mikäli asianmukaista saneerausohjelmaa ei saada laadittua.

Kun selvittäjä on laatinut ehdotuksensa saneerausohjelmaksi, se lähetetään tuomioistuimen arvioitavaksi, minkä jälkeen velkojat äänestävät lopullisesti ohjelmaehdotuksesta. Velkojat jaetaan äänestyksessä usein eri ryhmiin. Tuomioistuin tekee virallisen päätöksen saneerausohjelman vahvistamisesta tai hylkäämisestä, vaikka tosiasiallisesti velkojien äänestyskäyttäytymisellä on merkitystä.

Vahvistamis- ja toteutusvaihe

Mikäli tuomioistuin vahvistaa saneerausohjelman, saneerausmenettelyn käsittely tuomioistuimessa lakkaa, ja se tulee tällöin kaikkia osapuolia sitovaksi. Tämän jälkeen saneerausohjelman toteuttamista valvoo mahdollisesti tuomioistuimen määräämä valvoja, yksittäiset velkojat ja mahdollinen velkojatoimikunta. Valvojan tehtävänä on antaa väliajoin velkojille selvityksiä saneerausohjelman toteuttamisesta. Pk-yrityksissä ei valvojaa juurikaan määrätä ja siten ohjelman toteuttaminen jää velallisyhtiön oman toiminnan varaan.

Saneerausohjelman toteuttamisvaiheen aikana on mahdollista määrätä joko velkajärjestely itsessään tai saneerausohjelma kokonaisuudessaan raukeamaan, mikäli velallinen on olennaisella tavalla laiminlyönyt ohjelman noudattamisen tai havaitaan, että saneerausmenettelyn alkamiselle olisi ollut esteperuste. Yksittäinen velkoja voi vaatia ohjelman mukaisten maksujen laiminlyöntien seurauksena ohjelman raukeamista. Pääsääntöisesti saneerausohjelma ja sen oikeusvaikutukset päättyvät silloin, kun ohjelma on toteutettu ja saatettu päätökseen onnistuneesti.

Nopeutettu saneerausmenettely

Nopeutetulla saneerausmenettelyllä tarkoitetaan saneerausohjelman esittämistä jo hakemusvaiheessa. Tämä taas tarkoittaa, että saneerausmenettelyyn on valmistauduttu huolellisesti hyvissä ajoin.

On tapauksia, joissa tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman jopa samana päivänä, kun hakemus on jätetty tuomioistuimeen. Nopeutetussa menettelyssä on oltava jo hakemusvaiheessa valmis saneerausohjelma, jossa on korostuttava yrityksen toimintaan liittyvät muutokset velkojien leikkaamisen lisäksi. Edellytyksenä nopeutetulle menettelylle on, että vähintään 80 % kaikkien velkojen yhteismäärästä edustavat velkojat puoltavat saneerausohjelmaa ja samalla jokainen velkoja, jonka saatava on vähintään 5 % kaikkien velkojien yhteismäärästä kannattaa ohjelmaa.

Esteen nopeutetulle menettelylle voi muodostaa se, että ohjelman sisältö ei täytä lain vaatimuksia, menettelysäännöksiä ei ole toteutettu tai asiassa olisi muutoin ehdotusta laadittaessa menetelty lain vastaisesti tai muutoin sopimattomasti. Nopeutetun menettelyn toteuttaminen tapahtuu samanlaisin ehdoin ja edellytyksin kuin lakisääteisessä yrityssaneerauksessa ja sen etuna on normaalimenettelyn vaatiman aja tuoman epävarmuuden tilan välttäminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvan vahingon minimointi.

Janina Jurvanen
Oik. yo

Kuvituskuva: “3D Printed Stock Charts” by Aidan Leitch is licensed under CC0 1.0

Konkurssi | Liiketoiminta | Saneeraus | Velkasaneeraus | Yrityssaneeraus | Yrityssaneerausmenettely

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.