Testamentti

Miten testamentti tehdään?

Perittävän omaisuus jaetaan Suomen lain mukaisesti perimysjärjestystä noudattaen. Testamentin avulla omistaja määrää siitä, miten hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen jaettava, jolloin on mahdollista poiketa tietyissä määrin lainmukaisesta perimysjärjestyksestä. Testamentti on tehtävä kirjallisesti lain edellyttämässä määrämuodossa, ja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien on allekirjoitettava testamentti oikeaksi ja heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse olla tietoisia testamentin sisällöstä.

Vaikka testamentin laatiminen on melko yksinkertaista, testamenttiin liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista osa saavat alkunsa jo jälkisäädöksen laatimisvaiheessa. Laadittu testamentti ei välttämättä vastaa sitä, mitä testamentin tekijä on jälkisäädöksellä tavoitellut. Jotta testamentti on toteuttamiskelpoinen perittävän kuoleman jälkeen, on testamenttia laatiessa hyvä varautua erilaisiin jäämistösuunnittelullisiin ongelmiin, kuten olosuhdemuutoksiin, täytäntöönpano-ongelmiin ja mahdolliseen avio-oikeuteen.

Testamentin määrämuodosta voidaan erikseen säädetyissä tilanteissa poiketa, jolloin kyse on hätätilatestamentista. Hätätilatestamenttiin voi turvautua pätevästi silloin, kun testamentin tekijä ei sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi kykene tekemään varsinaista määrämuotoa edellyttävää testamenttia. Hätätilatestamentti voidaan tehdä suullisesti siten, että kaksi esteetöntä todistajaa on paikalla taikka kirjallisesti ilman todistajia, jolloin testamentin tekijä on laadittava ja allekirjoitettava testamentti omakätisesti.

Kuka voi tehdä testamentin?

Pääsääntönä on, että 18 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin omaisuudestaan. Henkilö saavuttaa testamenttauskelpoisuuden myös solmiessaan liiton alaikäisenä. Myös 15 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut. Testamentin tekijä voi aina halutessaan peruuttaa testamentin taikka muuttaa testamentin sisältöä uudella testamentilla. Testamentin voi tehdä myös useampi henkilö yhdessä, jolloin kyse on keskinäisestä testamentista.

Testamentin pätevyyteen vaikuttaa testamentin tekijän riittävä tervejärkisyys testamenttitahdon ilmaisemiseen. Testamentintekokelpoisuuden voi menettää sellainen henkilö, jonka mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö vaikuttaa hänen kykyynsä ymmärtää testamentin sisältö. Testamenttauskelpoisuutta ei arvostella samoin perustein kuin kelpoisuutta muiden oikeustoimien tekemiseen, siten esimerkiksi testamentintekokelpoisuutta ei ole mahdollista poistaa vajaavaltaiseksi julistamalla.

Mitä testamentilla voidaan määrätä?

Testamentilla voidaan melko vapaasti määrätä omaisuuden jakamisesta kuoleman jälkeen joko yksityiselle henkilölle tai oikeushenkilölle (mm. yritys, säätiö, yhdistys). Testamentissa ei voida kuitenkaan pätevästi määrätä kaikesta omaisuudesta, sillä mahdollisilla rintaperillisillä on oikeus lakiosaan, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Testamentilla voidaan sen sijaan määrätä muut perilliset perinnöttömiksi.

Testamenttityyppejä on useita, joista yleisimmät ovat yleistestamentti eli yleisjälkisäädös sekä aviopuolisoiden välillä käytetty keskinäinen testamentti. Testamenttiluokitukset eivät kuitenkaan poissulje toisiaan ja erilaisia määräyksiä voidaan sisällyttää samaan asiakirjaan. Testamentilla voidaan määrätä koko omaisuus, määräosa siitä taikka se, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä testamentin saajalle. Testamentin saajalle voidaan myös määrätä tietty esine omistusoikeudella, arvomäärä eli rahalegaatti tai tietty omaisuus omistusoikeutta rajoitetummin oikeuksin.

Testamentin tiedoksianto

Jotta testamentin saaja voi ottaa vastaan testamentatun omaisuuden itselleen, hänellä on velvollisuus antaa tieto testamentista todistettavaksi jokaiselle perilliselle erikseen perittävän kuoleman jälkeen. Testamentin tiedoksianto tulee tapahtua asianmukaisesti noudattaen tarkkaa laissa säädettyä menettelyä. Jokaiselle perilliselle on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksianto ja testamentin jäljennöksen antaminen on pystyttävä todistamaan jälkikäteen. Todisteellisuus täyttyy esimerkiksi silloin, kun kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittaa yhtäaikaisesti perillisen kanssa tiedoksiantolomakkeen. Todisteellinen tiedoksianto voi tapahtua myös haastemiehen välityksellä, mikäli perillinen on tavoittamattomissa tai välttelee tiedoksiantoa.

Jos testamentti halutaan antaa tiedoksi perunkirjoitustilaisuudessa, testamentinsaajan on luettava testamentti ääneen tilaisuudessa sekä annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista jokaiselle perilliselle erikseen, jonka jälkeen perillinen hyväksyy tiedoksiannon. Kyseisistä toimista on otettava maininta perukirjaan. Riittävänä tiedoksiantona ei pidetä sitä, että testamentin saaja näyttää pelkän testamentin perunkirjoituksen yhteydessä.

Mikäli testamentissa on useita saajia, riittää, että yksi testamentin saaja antaa testamentin perillisille hyväksi, sillä yhden testamentinsaajan toimittama tiedoksianto luetaan myös muiden testamentinsaajien hyväksi. Sen jälkeen tiedoksianto on tapahtunut todisteellisesti, alkaa kulua kuuden kuukauden kestävä moiteaika, jonka kuluessa perillisellä on oikeus moittia testamentin pätevyyttä.

Rintaperillisen oikeus lakiosaan ja lakiosavaatimus

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus vaatia lakiosaa, joka on puolet lakimääräisen perintöosan arvosta. Kuolleen rintaperillisen tai ottolapsen sijasta heidän jälkeläisensä tulevat rintaperillisen asemaan (sijaantulo-oikeus). Rintaperillinen voi jäädä ilman lakiosaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, kun rintaperillinen on tahallisella rikoksella loukannut syvästi perittävää tai viettänyt jatkuvaa kunniatonta ja epäsiveellistä elämää.

Rintaperillisen on tehtävä testamentin saajalle lakiosailmoitus ottaakseen lakiosan itselleen. Lakiosaa on vaadittava, eikä se tule perilliselle automaattisesti. Jos testamentin saajia on useita, jokaiselle heistä tulee tehdä erillinen lakiosavaatimus. Myös jokaisen rintaperillisen on vaadittava omaa lakiosaansa. Lakiosailmoituksen määräaika on kuusi kuukautta siitä, kun perilliselle on annettu testamentti tiedoksi.

Testamentin toimeenpanija

Testamentin toimeenpanijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on valtuus hallita kuolinpesää perillisten ja testamentinsaajien sijasta. Testamentin toimeenpanijana voi olla sekä yksityinen henkilö että osakeyhtiö. On mahdollista, että testamentissa rajoitetaan määräystä siten, että toimeenpanijalla on vain oikeus hallita vain jotakin tiettyä oikeustoimea tai omaisuutta.

Testamentin toimeenpanija ei saa siirtää tehtäväänsä edelleen jollekin toiselle henkilölle. Kenelläkään ei ole kuitenkaan velvollisuutta olla testamentin toimeenpanijana, ja tällainen henkilö voi luopua tehtävästään tekemällä vapaamuotoisen ilmoituksen osakkaille. Toimeenpanijan toimivalta alkaa silloin, kun testamentti on tullut lainvoimaiseksi.

Testamentin moittiminen 

Lakimääräisten perillisten ja testamentinsaajien välillä saattaa olla erimielisyyksiä testamentin tulkinnasta tai pätevyydestä. Kokemuksemme mukaan erimielisyydet ovat yleisimpiä silloin, jos testamentti on tullut perillisille yllätyksenä.

Testamentin tulkinnalla tarkoitetaan sen selvittämistä, mitä testamentin tekijä on tarkoittanut laatiessaan testamentin.

Testamentin pätevyydessä taas on kysymys siitä, onko testamentin tekijällä ollut kelpoisuutta testamentin tekemiseen tai onko testamentin tekemisessä noudatettu testamentin tekemistä koskevia muotovaatimuksia. Testamentin pätevyys on kyseenalainen myös silloin, jos epäillään testamentintekijää painostetun tai pakotetun testamentin tekemiseen.

Perillisen on vaadittava testamentin julistamista tehottomaksi käräjäoikeudessa nostettavalla moitekanteella. Perillisen on nostettava testamentin moitekanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut testamentin todisteellisesti tiedoksi. Moitekanteen laatimisessa saa ja kannattaa käyttää kokenutta asiamiestä. Voit kääntyä puoleemme, jos epäilet testamentissa olevan epäselvyyksiä tai jos perilliset ovat moittineet hyväksesi laadittua testamenttia.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.