Perunkirjoitus

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kirjoilla olevan kuoleman jälkeen.

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan velat ja varat, jotka arvostetaan ne käypään kuolinhetken arvoon. Mikäli perittävä oli kuollessaan avioliitossa, luetteloidaan perukirjassa myös lesken varat. Perunkirjoituksessa laaditaan edellä mainitut seikat toteava kirjallinen perukirja, joka lähetetään Verohallinnolle ja joka toimii perintöverotuksen perusteena. 

Perukirjaan merkitään myös kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. Nämä kustannukset maksetaan kuolinpesän varoista ja ne vähentävät siten perintöverotettavana olevan omaisuuden määrää.

Perukirja on lähtökohta myös perunkirjoitusta seuraavalle mahdolliselle ositukselle ja perinnönjaolle. Perukirjan laatimisessa, omaisuuden luetteloimisessa ja arvostuksessa on siksi syytä noudattaa huolellisuutta.

Missä ajassa perunkirjoitus pitää toimittaa?

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perukirja on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä.

Sekä perunkirjoituksen pitämisen määräaikaa että perukirjan Verohallinnolle toimittamisen määräaikaa voidaan Verohallinnolle tehtävällä kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä pidentää. Määräajan pidentäminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos perittävällä on omaisuutta ulkomailla ja omaisuuden selvittämiseen menee aikaa. 

Hakemus määräaikojen pidentämisestä tulee tehdä hyvissä ajoin ennen nykyisen määräajan päättymistä.

Keitä on kutsuttava perunkirjoitukseen?

Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat, leski ja sellaiset testamentinsaajat, joille perittävä on testamentannut koko omaisuutensa tai murto-osan siitä.

Kenellä on velvollisuus toimittaa perunkirjoitus?

Perunkirjoituksen toimittamisesta vastaa ensisijaisesti kuolinpesän osakas, jonka hoidossa kuolinpesä on. Yleensä perunkirjoituksen toimittamiseen velvollinen on perittävän leski tai jälkeläinen. Käytännössä perunkirjoituksen toimittamiseen velvollinen vastaa tehtävästään antamalla perunkirjoituksen tekemisen asianajotoimiston tehtäväksi.

Miksi perunkirjoitus kannattaa teettää ammattilaisella?

Suppeimmillaan perunkirjoitus on verottajalle laadittava ilmoitus perintöveron toimittamista varten. Koska perukirja toimii perintöverotuksen perustana, on perukirjan merkinnät tehtävä korkeaa huolellisuutta noudattaen. Virheelliset merkinnät voivat johtaa perillisen kannalta epäedulliseen perintö- tai muuhun verotukseen myöhemmin.

Perukirjalla on veroilmoitusfunktion lisäksi myös muita tarkoituksia. Hyvin laadittu perukirja toimii pohjana perunkirjoituksen jälkeen toimitettavalle jäämistöositukselle ja perinnönjaolle. Edelleen yksityiskohtainen perukirja vähentää riitatilanteiden mahdollisuuksia myöhemmin, kun perukirjaan on yksiselitteisesti merkitty, mikä omaisuus kenellekin kuuluu. Varsinkin laajoissa kuolinpesissä onkin edellä mainituista syistä suositeltavaa tilata perunkirjoitus perintöasioita hoitavalta asianajajalta.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.