Oikeudenkäynnit ja sovittelu

Neuvotteluratkaisu on yleensä nopein ja edullisin

Neuvottelemalla osapuolet voivat päästä yhteisymmärrykseen riidan kohteesta, jolloin vältetään riidan laajeneminen ja eteneminen oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn. Neuvotteluja voidaan edesauttaa ottamalla neuvotteluihin mukaan kolmas neuvotteluprosessia johtava osapuoli. Osapuolilla voi ja usein onkin myös omia avustajia neuvotteluissa. Usein konsultointi asianajajan kanssa voi ratkaista alkamassa olevan riidan. 

Tuomioistuimen ulkopuolinen sovintomenettely

Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa voivat kestää useita vuosia. Oikeudenkäyntiä nopeampaa ja edullisempaa on sopia riita oikeudenkäynnin ulkopuolella neuvottelemalla tai sovittelussa. Sovittelu eroaa neuvotteluista siinä, että sovittelussa prosessia johtaa riitojen sovitteluun kouluttautunut sovittelija. Sovittelu voi tapahtua jonkin yhteisön laatimien sääntöjen, kuten esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen tai Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaan. Sovittelu voi perustua myös muuhun osapuolten valitsemaan ja sovittelijan tuntemaan malliin.

Sovittelun aloittamisesta kannattaa tehdä sopimus sovittelun osapuolten ja sovittelijan kesken. Sovittelu on aina luottamuksellista. 

Tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelussa sovittelua johtaa sovitteluun erityisesti kouluttautunut tuomari. Sovittelu tapahtuu tuomioistuimen tiloissa. Sovittelu voidaan aloittaa asianosaisten hakemuksesta. Jos asia on jo vireillä käräjäoikeudessa, sovittelu voidaan aloittaa myös pelkästä vapaamuotoisesta pyynnöstä. Sovittelu on aina vapaaehtoista ja edellyttää, että kaikki asianosaiset antavat aloittamiseen suostumuksensa. 

Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa

Jos riitaa ei ole voitu ratkaista neuvottelemalla, sovittelemalla eikä välimiesmenettelystä ole sovittu, ratkaistaan riita viimesijassa yleisissä tuomioistuimissa, joita ovat riita-asioissa käräjäoikeudet, hovioikeudet ja Korkein oikeus. Samat tuomioistuimet käsitelevät yleisinä tuomioistuimina rikosasioita. 

Hallintoasioissa yleisinä tuomioistuimina toimivat hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus.

Toimistollamme on pitkä kokemus riita-, rikos- ja hallintoasioiden oikeudenkäynneistä eri oikeusasteissa. 

Liike-elämän riitojen ratkaisu välimiesmenettelyssä

Välimiesmenettely antaa nopean ja lopullisen täytäntöönpantavan ratkaisun. Ratkaisu ei ole julkinen eikä siihen voida hakea muutosta. Välimiesmenettelyä käytetään usein liike-elämän riidoissa ja kaupallisissa sopimuksissa. Osapuolet voivat sopia välimiesmenettelyssä sovellettavasta laista, välimiesmenettelyn paikasta, välimiesten lukumäärästä ja menettelyn kielestä, jollei niitä ole etukäteen sovittu sopimusehdoissa. Välimiesmenettelyä voidaan käyttää ainoastaan sellaisiin riita-asioihin, joissa sovinto on sallittu. Rikosasioissa ei ole mahdollista käyttää välimiesmenettelyä.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.