Oikaisulautakunta ainoa verotuksen valitustie

Verotuksen muutoksenhakua uudistettiin 1.1.2017 lukien siten, että oikaisulautakunta toimii yleisenä ensimmäisenä muutoksenhakuasteena. Muutoksen säädökset löytyvät mm. laissa verotusmenettelystä ja oma-aloitteisen verojen verotusmenettelystä. Muilta osin sovelletaan hallintolakia esim. kuulemisen osalta.

Muutoksenhakua koskevan muutoksen myötä ei siten ole enää mahdollista verotuspäätöksen jälkeen olla valittamatta oikaisulautakunnalle vaan on omine määräaikoineen voinut valittaa suoraan hallinto-oikeudelle. Näin ei enää siis ole.

Menneet ovat ne ajat, jolloin verovelvollinen vältti paikallisen verotoimiston oikaisulautakuntaa, koska kukapa omaa päätöstään muuttaisi ja toisaalta siellä se naapurin veroasioista tietävä kuitenkin istuu.

Oikaisulautakunnan toimialue on koko maa ja se toimii jakautuneena 19 jaostoon, joista 19. käsittelee vain arvonlisäveroa koskevat asiat sijaintipaikkanaan Helsinki. Valtakunnallisella toimintamallilla tavoitellaan ratkaisukäytännön yhtenäisyyttä ja toiminnan joustavuutta. Oikaisulautakunnalle osoitetut valitukset toimitetaan ensijaisesti Verohallinnolle Ouluun.

Oikaisulautakunnan toimivaltaan kuuluvat Verohallinnon verotusta koskevat päätökset, joita voivat olla varsinaiset verotuspäätökset ja erillispäätökset kuten eräät poikkeusluvat. Ennakkoratkaisuja koskevat valitukset eivät kuulu oikaisulautakunnan käsiteltäviin asioihin.  Uusia asioita oikaisulautakunnalle ovat arvonlisäverotusta, ennakkoperintää, varainsiirtoveroa ja veronkantoa koskevat asiat.

Ensisijaisena ensimmäisenä valitusasteena oikaisulautakunnalle on sälytetty varsin mittava käsiteltävien asioiden määrä ja laji.

Oikaisulautakunnan jaostossa on neljä jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Puheenjohtajat nimittää Verohallinnon pääjohtaja ja siltä osin vanha käsitys oman päätöksen muuttamattomuudesta saa vahvistusta. Muista jäsenistä kuitenkin yksi nimitetään Verohallinnon, yksi kuntien ja kaksi eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen esityksestä. Jäsenen toimikausi on viisi vuotta.

Oikaisulautakunnalle asian esittelee pääsääntöisesti Verohallinnon virkamies, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua päätöksentekoon. Lautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja pyytää näiltä lausumia oma-aloitteisesti.

Oikaisuvaatimus on aina tehtävä kirjallisesti ja vain hallintolain osoittamissa poikkeustapauksissa vaatimus ja mahdollinen selvitys voidaan tehdä suullisesti. Kyse on harvinaisista tilanteista, joihin liittyy esim. luku- tai kirjoitustaidottomuus tai jokin sairaus.

Oikaisuvaatimus perustietojen lisäksi on esitettävä selkeästi ja perusteltava. Hallituksen esityksen mukaan asiassa tulisi muotovaatimusten osalta suhtautua joustavasti ja palveluperiaatetta ilmentäen.  Oikaisuvaatimukselle on kuitenkin valittajan haluaman lopputuleman kannalta syytä antaa riittävä arvo. Sen tulee olla selkeyden lisäksi vaatimuksittain perusteltu ja myös tarvittavien osin todisteltu.  Viimeksi mainittu tarkoittaa, että vain väite jostain asiantilasta, jolla on jokin väitetty vaikutus, ei riitä vaan asia on todisteellisesti varmennettava. Vain näin voi edes olettaa asiansa tulevan asianmukaiseen käsittelyyn ja ehkä päätyä haluttuun muutokseen.

Valittajan kuulemisesta valitusprosessin aikana ei verotusmenettelylaeissa ole määräyksiä. Asianosaista voidaan kuitenkin kuulla hallintolain kuulemista koskevien säännösten perusteella ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Käytännössä epäilen varsinaisen kuulemisen toteuttamista kun sitä ei tähänkään asti ole tehty vaan kyse on osapuolten, verovelvollisen ja oikeudenvalvontayksikön lausuttamisesta, jolla kuulemisvelvollisuus täyttyy.

Mille hyvänsä hallintolain tarkoittamalle kuulemiselle tullee olla jokin selkeä tarve ja perusteltu syy valituksen tueksi, jota ei voida riittävästi kirjallisessa valmistelussa hoitaa. Varsinainen kuuleminen ja mahdollisten todistajien kuuleminen jää edelleen hallinto-oikeuden asiaksi silloin kun siihen on riittäviä syitä.

16.2.2017
Tapio Kinanen
asianajaja, Hyvinkää

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.