Miten pääsen pois verovelkarekisteristä – maksujärjestelysopimus

Verovelkarekisteriin merkitään 1.12.2014 alkaen yritysten, elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelat mikäli ne ylittävät 10.000 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntinä rekisteröidään tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja koskevan ilmoituksen antamisen 6 kuukauden aikana.

Verotilillä olevaa verovelkaa ei merkitä rekisteriin ennen kuin se on poistettu verotililtä perintätoimia varten. Muutoin rekisterimerkinnän tekeminen edellyttää, että yritystä on muistutettu laiminlyönnistä.

Verovelan määrää todettaessa varsinaiseen pääomaan lisätään maksulaiminlyönnin perusteella suoritettavat muut seuraamukset mutta ei juoksevaa viivekorkoa. Sen sijaan verotilille laskettava viivästyskorko merkitään rekisteriin. Tämä johtuu siitä, että korko on verotilille kertynyt ennen kuin maksuvelvoite poistetaan verotililtä perintätoimenpiteitä varten.

Verovelkarekisteriin merkitty tieto poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun verovelka on joko kokonaan maksettu tai lyhennetty siten, että velan kokonaismäärä verotilille kertyvine korkoineen on alle 10.000 euroa.

Verovelvollinen voi tehdä myös verohallinnon kanssa maksujärjestelysopimuksen ja tällöin sopimuksen kohteena oleva veron määrä poistetaan verovelkarekisteristä.

Maksujärjestelyä ei kuitenkaan voi tehdä, jos verot ovat jo ehtineet ulosottoon perittäväksi, yrityksellä on edelleen lakisääteisiä veroilmoituksia antamatta tai yhteisön erääntyneitä ennakkoveroja on maksamatta. Maksujärjestelyä ei myös voi tehdä jos aikaisemmin tehdyn maksujärjestelyn veroja on edelleen maksamatta. Ennakkoveroista ei ylipäätänsäkään voi tehdä maksujärjestelyä vaan silloin on haettava ennakkoveron muutosta.

Maksujärjestely raukeaa, mikäli yritys ei pysy sovitussa maksujärjestelyn aikataulussa, järjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa tai yritys laiminlyö lakisääteisten ilmoitusten antamisen määräaikana.

Ulosottomiehen kanssa tehty maksusopimus ei tarkoita maksujärjestelyä verovelkarekisteriä koskevien säännösten tarkoittamalla tavalla.

Myöskään sillä seikalla, että yritys on valittanut maksuunpannusta verosta ja asia on ratkaisematta, ei ole merkitystä verovelkarekisterin tietosisällölle.

Maksujärjestelyn rauetessa verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon ja voi ryhtyä muihin perintätoimiin, kuten vaatia konkurssimenettelyn aloittamista. Ulosottoviraston kanssa voi yleensä tehdä maksusopimuksen veron maksamisesta mutta sillä ei ole vaikutusta verovelkaresteriin.

Edellä mainittu verotuksen muutoksenhaku ei estä verovelkarekisterin merkintää ellei muutoksenhaun yhteydessä ole haettu ja saatu valituksen kohteena olevan veron täytäntöönpanokieltoa. Tällöinkin välttämättä kyse ei ole automaattisesta verovelkarekisterin merkinnän poistamisesta vaan joudutaan laskemaan vähennyksenä se osuus, jota täytäntöönpanokielto koskee ja jos jäljelle jäävä veron määrä ylittää 10.000 euroa ei verovelkarekisterin merkintään tule muutosta.

Kaiken kaikkiaan verovelkarekisteristä poistuminen sinne joutumisen uhan ilmaannuttua tai jo merkinnän tekemisen jälkeen vaatii verovelvolliselta aktiivisia lyhyisiin määräaikoihin sidottuja toimenpiteitä, joissa usein on syytä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.

– Tapio Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.