Lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpano hallinnossa

Apulaisoikeuskansleri on ottanut päätöksellään kantaa 10.6.2016 Dnro OKV/572/1/2015 lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanoon ja hyvän hallinnon vaatimuksiin.

Asiassa oli kysymys vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun hakemisesta kantelijan pojalle. Kantelijan pojalle oli aikaisemmin myönnetty henkilökohtaista apua kotiin harkinnalla. Kuntayhtymän viranhaltija oli päätöksellään 18.11.2013 hylännyt hakemuksen vedoten vammaispalvelulain 8 c § 2 momentin henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytysten puuttumiseen. Päätöksen mukaisesti vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua on myönnetty 60 tuntia Toimintakeskukseen päivätoimintaan ja enintään 30 tuntia kotiin.

Kuntayhtymän yksilöjaos hylkäsi 17.1.2014 kantelijan viranhaltijan päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen ja palautti asian viranhaltijalle uuden päätöksen tekemiseksi. Kantelijan pojalle vahvistettiin 3.12.2014 kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma, jota koskevan kantelijan valituksen aluehallintovirasto hylkäsi.

Kantelija valitti kuntayhtymän yksilöjaoksen 17.1.2014 antamasta päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että yksilöjaoksella ei ollut perusteita hylätä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua mainitsemillaan perusteilla. Hallinto-oikeus kumosi 11.2.2015 antamallaan päätöksellä valituksenalaisen yksilöjaoksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi henkilökohtaisen avun myöntämiseksi kotiin.

Tämän jälkeen viranomainen käynnisti uuden päätöksentekoprosessin. Asiassa hankittiin selvityksiä henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytysten täyttymisestä ja harkinnassa päädyttiin lopulta kannalle, ettei henkilökohtaista apua kotiin voitu myöntää.

Tässä vaiheessa oikeuksistaan kiinni pitävä ja hyvän hallinnon toteutumista tarkkaileva valveutunut kansalainen herää huomaamaan, että kuntayhtymän menettely ei mennyt niin sanotusti hyvän hallinnon nuottien mukaan.

Oikeusturvasta yksilön perusoikeutena ja hyvästä hallinnosta säädetään perustuslain 21 §:ssä

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla

Julkisen vallan velvollisuudesta turvata perusoikeuksien toteutuminen säädetään perustuslain 22 §:ssä

                           Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota aiheellisesti siihen, että oikeusturvan toteutuminen edellyttää muutoksenhakuasioissa paitsi muutoksenhakuoikeuden toteutumista myös sitä, että viranomaisen, jonka tekemä päätös on muutoksenhakuasteissa kumottu, on tehtävä uusi päätös muutoksenhakuasteessa tehdyn asiaratkaisun mukaisesti.

Hyvän hallinnon sisällöstä säädetään tarkemmin hallintolain 7 §:ssä. Lain 23 § 1 momentissa asetetaan viranomaisille vaatimus asian viivytyksettömästä käsittelystä. Perustuslaissa ja hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon takeet oikeuttavat hallinnon asiakkaan luottamaan siihen, että viranomainen ryhtyy muutoksenhakuasiassa oma-aloitteisti ilman aiheetonta viivytystä lainvoimaisen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisiin täytäntöönpanotoimiin.

Apulaisoikeuskansleri huomioi sen, että hallinto-oikeuden päätökseen ei ollut haettu muutoksenhakuajan kuluessa muutosta ja että se oli siten täytäntöönpanokelpoinen. Päätöksen mukaan kantelijan pojalle oli myönnettävä henkilökohtaista apua kotiin, eikä kuntayhtymällä ollut asiassa harkintavaltaa tämän suhteen. Kuntayhtymän harkittavaksi jäi vain myönnettävän henkilökohtaisen avun kesto. Kuntayhtymä ei kuitenkaan pannut hallinto-oikeuden päätöstä laisinkaan täytäntöön.

Perustuslaissa taatut perusoikeudet sekä hyvän hallinnon toteutuminen edellyttävät vastaavanlaisissa muutoksenhakutilanteissa viranomaisen panevan viivyttelemättä hallinto-oikeuden lainvoiman saaneet ratkaisut täytäntöön, mihin apulaisoikeuskansleri asiassa erityisesti kiinnitti valituksenalaisen päätöksen tehneen viranomaisen huomion.

Tapauksessa oli kysymys sosiaalilainsäädännön mukaisten palveluiden toteuttamisesta, mutta ratkaisusta ilmenevä viranomaiselle asetettu vaatimus oma-aloitteisesti panna täytäntöön muutoksenhakuasteen antama päätös on sovellettavissa yhtä hyvin myös veroasioihin ja muuhun julkiseen hallintotoimintaan.

Tapaus osoittaa, että hyvän hallinnon ja kansalaisille kuuluvien oikeuksien toteutuminen ei ole itsestäänselvyys vaan että niitä on joskus vaatimalla vaadittava. Tietoisuus laissa taatuista oikeuksista ja rohkeus ajaa omaa asiaansa tarpeen tullen muutoksenhakuasteissa on toisinaan välttämättömyys. Jotta oikeuksiaan valitusteitse hakeva onnistuisi prosessissaan, on syytä turvautua hallintoprosessin tuntevan juristin apuun.

                                                                                                                                        Klaus Kinanen
oikeusnotaari
assistentti

 

Apulaisoikeuskanslerin päätös 10.6.2016 Dnro OKV/572/1/2015

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.