Koeaika IV – Koeaikapurku

Työsopimuksen purku koeajalla

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa työsopimuksen kestosta ja tyypistä riippumatta. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Koeaikapurku vaatii hyväksyttävän ja syrjimättömän perusteen

Vaikka työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa koeajalla, työsuhteen purkaminen vaatii hyväksyttävän perusteen. Työsopimuslakiin ei ole kirjattu tyhjentävää luetteloa hyväksyttävistä perusteista työsuhteen purkamiselle koeajalla.

Hyväksyttävä peruste koeaikapurulle

Oikeuskäytännössä on katsottu hyväksyttävänä perusteena työnantajan tekemään purkamiseen muun muassa työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus, yleinen sopimattomuus työhön, myöhästely ja luvattomat poissaolot sekä sopeutumattomuus työpaikan olosuhteiseen.

Sen sijaan epäasiallisiksi perusteiksi työnantajan tekemään purkamiseen oikeuskäytännössä on katsottu muun muassa työntekijän terveyteen kohdistunut aiheeton epäilys, työnantajan erehdys sekä työpaikan ulkopuolisiin tekijöihin liittyvät asiat, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen.

Kielletyt syrjivät perusteet koeaikapurulle

Syrjivistä perusteista säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Kuulemistilaisuus ennen koeaikapurkua

Ennen kuin työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

Ilmoitus koeaikapurusta ja sen syistä

Koeaikapurusta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle. Ilmoitus koeaikapurun käyttämisestä tulee pääsääntöisesti toimittaa toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti.

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijälle tämän pyynnöstä kirjallisesti ja viipymättä työsopimuksen purkamiseen johtavat syyt. Uusimmassa oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että koeaikapurkuilmoitukseen koeaikapurun syyksi ilmoitettu pelkkä ”koeaika” ei ole riittävä syy.

Koeaikapurku työntekijän aloitteesta

Myös työntekijän koeaikapurku tulee perustua asialliseen syyhyn. Asiallisena syynä voi olla muun muassa se, että työ ei vastaa työntekijän odotuksia taikka työntekijä ei viihdy työssä. Epäasiallisena perusteena on esimerkiksi katsottu tapaus, jossa työntekijä on purkanut työsopimuksen sillä perusteella, että on saanut parempaa palkkaa muualta (kts. KKO 1993:42).

Tommi Lahdelma
OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Koeaika | Koeaikapurku | Työnantaja | Työntekijä | Työoikeus | Työsopimus | Työsopimuslaki | Työsuhde

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.