Kilpailukieltosopimus III – Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen 31.12.2022 mennessä

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen 31.12.2022 mennessä

Vuoden 2022 alusta tuli voimaan työsopimuslain ja merityösopimuslain muutos, joka vaikuttaa niin olemassa olevien työsopimuksien kuin uusien solmittavien työsopimusten kilpailukieltolausekkeiden käyttöön ja niistä maksettaviin korvauksiin sekä työnantajan mahdollisuuteen kilpailukieltosopimuksen yksipuoliseen irtisanomiseen.

Kilpailukieltosopimuksesta on säädetty työsopimuslain 3 luvun 5 §:ssä ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:ssä.

Lainmuutos tarkoittaa, että mikäli työsopimukseen liittyy työntekijää rajoittava kilpailukieltosopimus, tulee siitä 1.1.2022 lähtien aina maksaa työntekijälle korvaus, jonka suuruus riippuu rajoitusajan pituudesta. Merkitystä ei ole sillä, missä asemassa tai työtehtävässä työntekijä on.

Kilpailukieltoa koskevan ehdon ottaminen työsopimukseen edellyttää aina työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvän erityisen painavan syyn olemassaoloa. Sopimus voidaan tehdä työsuhteen alkaessa tai sen aikana ja sillä voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa tällaista toimintaa omaan lukuunsa.

Työnantajan mahdollinen yksinomainen tarkoitus rajoittaa kilpailua ei oikeuta kilpailukieltosopimuksen tekemiseen vaan sopimuksen tekeminen edellyttää aina edellä mainitussa suhteessa erityisen painavaa syytä. Syyn olemassaolon näyttäminen on työnantajan asia mahdollisessa riitatilanteessa.

Enintään kuuden kuukauden kilpailukieltosopimus

Lähtökohta on, että kaikista kilpailukieltosopimuksista maksetaan 1.1.2022 lähtien laissa määritelty korvaus.

Enintään kuuden kuukauden mittaisesta rajoitusajasta on nyt maksettava työntekijälle aina korvaus, joka vastaa 40 % työntekijän palkasta.

Yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimus

Yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimuksesta korvauksen määrä on 60 % palkasta rajoitusajan alusta lukien eikä siis vain kuuden kuukauden ylittävältä osin.

Rajoitusaika on sovittavissa enintään yhden vuoden pituiseksi.

Tehdyn kilpailukieltosopimuksen arviointi 1.1.2022 jälkeen

Työnantajan on syytä arvioida lainmuutoksen tuoman pakottavan korvausvelvollisuuden tarpeellisuus 31.12.2022 mennessä niiden sopimusten osalta, jotka on tehty ennen 1.1.2022. Arviointi on syytä tehdä sopimus- eli työntekijäkohtaisesti.

Arvioinnissa tulisi selvittää, ovatko aikaisemmin tehdyn kilpailukieltosopimuksen ehdottomat erityisen painavat syyt edelleen olemassa ja olivatko ne myös silloin kun sopimus tehtiin.

Edelleen on syytä arvioida, onko kilpailukieltosopimus edelleen niin tärkeä, että pakollinen maksettava korvaus joko 40 %:n tai 60 %:n mukaan on perusteltu vai olisiko asia ratkaistavissa muulla tavoin.

Jos työnantajan arvioinnissa päädytäänkin siihen, että erityisen painavia syitä ei ole ollut kilpailukieltosopimusta tehtäessä, on sopimuksesta syytä luopua lainmuutoksen voimaantulosäännösten avulla.

Jos taas arviointi, johtaa siihen, että työnantajan intressi on hoidettavissa salassapitosopimuksin mahdollisine seuraamuksineen, saattaa irtaantuminen kilpailukieltosopimuksesta olla aiheellinen.

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen

Työnantajalla on oikeus lainmuutoksen siirtymäsäännösten perusteella irtisanoa työsopimukseen liittyvä kilpailukieltosopimus yksipuolisesti ilman irtisanomisaikaa. Tämä siis koskee vain niitä kilpailukieltosopimuksia, jotka on tehty ennen 1.1.2022.

Irtisanomiseen ei tarvita erityistä syytä vaan riittää edellä mainittu työnantajan harkinta sopimuksen taustasta, tosiasiallisista olosuhteista ja tarpeellisuudesta.

Työnantajalla on harkinta-aikaa 31.12.2022 saakka, jolloin irtisanominen on viimeistään tehtävä kokonaisharkinnan perusteella. Tämän määräajan jälkeen ns. vanhaan kilpailukieltosopimukseen sovelletaan pakottavaa korvausvelvollisuutta.

Tapio Kinanen
asianajaja

Linkit kirjoitussarjan muihin osiin

Kilpailukielto | Kilpailukieltosopimus | Liiketoiminta | Työoikeus | Työsopimus

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.