Kevytyrittäjä

Kevytyrittäjä ja kevytyritys

Markkinoilla toimii useita yrityksiä, joiden tarjoaman palvelun kautta työn suorittajat voivat laskuttaa omaa asiakkaitaan perustamatta yritystä toimintaansa varten. Yleisesti käytetty nimitys tästä toiminnasta on kevytyrittäjä. Kevytyrittäjällä ei ole siis omaa y-tunnusta, vaan toiminta on järjestetty laskutuspalveluyrityksen y-tunnuksella.

Markkinoilta löytyy myös termi kevytyritys, jolla tarkoitetaan kevytyrittäjää, jolla on oma
y-tunnus ja jolloin y-tunnuksen hankkimiseen on ollut jokin erityinen syy ja tarve. Kevytyrittäjän ja kevytyrityksen käsittely eri asiayhteyksissä on hieman erilainen.

Suhde laskutuspalveluyritykseen

Kevytyrittäjäksi ryhtyvän tulee sopia laskutuspalvelua tarjoavan yrityksen kanssa palvelun käyttämisestä, mikä tarkoittaa, että työn suorittaja laskuttaa työnsä laskutuspalveluyrityksen nimissä. Laskutuspalveluyritys ei voi puuttua laskun sisältöön. Laskutuspalveluyritys hoitaa palkkiota vastaan työn suorittajan vero- ja muut lakisääteiset velvoitteet ja välittää muun osan työn suorittajalle joko palkkana tai työkorvauksena.

Kun on sovittu suorituksesta palkkana, tulee laskutuspalvelua tarjoavalle yritykselle samat palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet kuin työnantajalle olisi tullut. Suorituksesta palkkana on siten toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tehtävä ilmoitus tulorekisteriin.

Jos taas laskutuspalvelua tarjoavan kanssa ei ole sovittu suorituksen maksamisesta palkkana on kyse työkorvauksesta, josta tulee toimittaa ennakonpidätys ja tehdä ilmoitus tulorekisteriin, jos työn suorittaja eli kevytyrittäjä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Kevytyrittäjä vastaa itse asiakashankinnastaan ja työnsä suorittamisesta. Asiakkaat voivat olla niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä tai muita oikeushenkilöitä. Lähtökohtana voitaneen pitää, että kevytyrittäjällä on useampia toimeksiantajia. Kevytyrittäjä sopii asiakkaansa kanssa kaikista työn suorittamiseen liittyvistä ehdoista kuten korvauksen perusteesta, maksuajasta, suorituksen kestosta, ajasta ja paikasta ja sopimuksesta irtaantumisesta, reklamaatioista jne. Nämä seikat eivät kuulu laskutuspalvelu tarjoavalle yritykselle.

Tämä tarkoittaa sitä, että kevytyrittäjän ja laskutuspalvelua tarjoavan yrityksen välille ei synny työsuhdetta. Laskutuspalveluyritykseltä puuttuu työsuhteelle ominainen direktio-oikeus eli työtä ei tehdä laskutuspalveluyrityksen lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Suoritukset kevytyrittäjälle

Palkan tai työkorvauksen maksamisen lisäksi laskutuspalvelua tarjoava yritys voi maksaa kevytyrittäjälle matkakustannusten korvausta, kuten kilometrirahaa ja päivärahaa. Näitä suorituksia koskevat menettelytapaohjeet on annettu erikseen.

Kevytyrittäjämallia ei voi käyttää henkilökohtaisten palkkioiden kanavoimiseen. Kyse on henkilökohtaiseen työhön perustuvista suorituksista, joita pidetään palkkana, vaikka saajan ja maksajan välillä ei ole työsuhdetta. Tällaisia korvauksia ovat kokouspalkkiot, henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio, toimitusjohtajan palkkio, avoimen yhtiö ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä luottamustoimesta saatu korvaus.

Vuokratyöntekijä ei voi laskuttaa vuokralle antajaansa asiakasyrityksessä tehdystä työstä kevytyrittäjänä. Tämä johtuu siitä, että vuokralle antaja yrityksen ja vuokratyöntekijän välille syntyy työvoiman vuokrauksessa työsuhde. Vuokralle antajan on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Palkan nostaminen myöhempänä ajankohtana

Laskutuspalveluyritykset käyttävät joskus palvelua markkinoidessaan mahdollisuutta palkan tai työkorvauksen kerryttämiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kevytyrittäjä voi jättää nostamatta laskutuspalveluyrityksen nimissä laskutetun ja kevytyrittäjän asiakkaan maksaman suorituksen silloin kun maksu on tapahtunut ja jättää sen odottamaan itselle sopivampaa hetkeä.

Menettelyssä ei sellaisenaan ole mitään ongelmaa, mutta jos sitä on markkinoitu siinä tarkoituksessa, että kerryttämällä kerralla nostettavien varojen määrää ja tällä ikään kuin lykätään veronmaksua, on jo menty hieman harhaan.

Henkilöverotuksessa tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Ennakonpidätys taas toimitetaan silloin kun suorituksen maksaja siis laskutuspalveluyritys maksaa kevytyrittäjän saamat varat tai merkitsee ne tilille asianomaisen hyväksi.

Jos työnsuorittaja eli kevytyrittäjä voi itse päättää milloin hän palkan nostaa, hän tekee silloin päätöksen palkan määräämisestä. Kevytyrittäjän sanotaan tässä tapauksessa disponoivan varoja, jotka jo hänelle kuuluvat eli hän on saanut palkan hyväkseen sinä hetkenä, kun laskutuspalveluyritys olisi voinut palkan hänelle maksaa.

Tämä johtaa siihen, että laskutuspalveluyrityksen tulee toimittaa ennakonpidätys vastaavasti sinä hetkenä, kun kevytyrittäjän palkka olisi ollut nostettavissa riippumatta siitä ajankohdasta, milloin palkka tosiasiassa kevytyrittäjän pyynnöstä maksetaan.

Lähtökohtaisesti laskutuspalveluyrityksen tulee siis toimittaa kevytyrittäjän palkasta ennakonpidätys silloin, kun kevytyrittäjän asiakas on laskun maksanut. Varojen kerryttämisellä ei siis veroetuja saada. Kerryttämismahdollisuuden käytölle on löydettävä muita kuin verotuksellisia syitä. Sama koskee myös työkorvausta, mikäli kevytyrittäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Laskutuspalveluyrityksen palkkio

Laskutuspalveluyritykset eivät toimi vastikkeetta, vaan kevytyrittäjä tekee yrityksen kanssa sopimuksen palvelun maksamisesta yleensä prosenttiperusteisena. Peruste voi olla muukin, kuten kiinteä euromäärä.

Ennen laskutuspalveluyrityksen toimitettavaa ennakonpidätystä kevytyrittäjän asiakkaan suorituksesta voidaan vähentää välittömästi työstä johtuvat kustannukset. Näitä välittömästi työstä johtuvia kustannuksia ovat työvälineistä, valmistus- ja tarveaineista johtuneet menot sekä matka- ja edustusmenot ja palkansaajalle työn suorittamisesta välittömästi aiheutuneet menot.

Laskutuspalveluyrityksen perimä palkkio toiminnastaan ei ole edellä kuvattu palkansaajaa koskeva työstä välittömästi aiheutunut meno. Palkkiota ei siten voi vähentää ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

Laskutuspalveluyritys kuitenkin ns. kuittaa saatavansa kevytyrittäjälle suoritettavasta määrästä. Kokonaan vähentämättä palkkio ei kuitenkaan jää, vaan kevytyrittäjällä on mahdollisuus vaatia vähennystä palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvana kuluna siltä osin kuin määrä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän. Vaatimus tehdään siis kevytyrittäjän omassa veroilmoituksessa.

Sairausvakuutusmaksu

Laskutuspalveluyrityksen tulee maksaa myös kevytyrittäjälle palkkana suoritetusta määrästä työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Tämä perustuu työantajan sairausvakuutusmaksusta annettuun lakiin, jonka mukaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta tulee työnantajan maksaa sairausvakuutusmaksu omista varoistaan.

Kun kevytyrittäjä on sopinut laskutuspalveluyrityksen kanssa työtä koskevan suorituksen maksamisesta palkkana, on laskutuspalveluyrityksen velvollisuutena maksaa myös sairausvakuutusmaksu. Maksun perusteena on kevytyrittäjän asiakkaan maksama määrä ilman arvonlisäveroa. Tästä määrästä ei tehdä kevytyrittäjän verotuksessa muutoin mahdollisesti hyväksyttäviä vähennyksiä kuten laskutuspalveluyrityksen perimää palkkiota.

Lopulliseksi vahingoksi laskutuspalveluyritykset eivät kuitenkaan työantajan sairausvakuutusmaksua jätä, vaan ne kuittaavat sen kevytyrittäjälle tilitettävästä määrästä. Kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa tämä määrä voi olla tulonhankkimismenona vähennettävissä omassa veroilmoituksessa.

Matkakustannusten korvaaminen

Lähtökohta on, että laskutuspalveluyritys voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti vain, jos siitä on sovittu palkan lisäksi maksettavana korvauksena. Tämä tarkoittaa, että kevytyrittäjä ja lopullinen työn vastaanottaja ovat sopineet erillisen matkakorvauksen maksamisesta.

Jos kyse on työkorvauksena kevytyrittäjälle maksettavasta korvauksesta ei matkakustannusten korvausta voi maksaa toimittamatta ennakonpidätystä. Kevytyrittäjä voi vaatia aiheutuneita kuluja vähennettäväksi tulonhankkimismenona omassa veroilmoituksessaan.

Korvausten maksamisessa tulee muutoin noudattaa Verohallinnon kustannuspäätöstä, jonka mukaisen määrän ylittävä maksettu määrä on saajan veronalaista tuloa.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Kevytyrittäjä voi toimia myös rakennusalalla. Silloin tulee huomioida rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta annetut säännökset. Tiedonantovelvollisuudessa on kyse sivullisen antamista tiedoista, joilla hyödynnetään rakennusalan yritysten ja työntekijöiden verovalvonnassa.

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluu työntekijätietojen ja urakkatietojen antaminen sekä kotitalouksien velvollisuus antaa tietoja rakentamisesta.

Kevytyrittäjä on itse hankkinut toimeksiannon rakennusalan urakoitsijalta, mutta hän ei ole työsuhteessa urakoitsijaan.

Jos laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä ovat sopineet menettelystä, jossa laskutuspalveluyritys välittää asiakkaan maksaman korvauksen työn suorittajalle palkkana, kuuluvat laskutuspalveluyritykselle verotuksessa normaalit työnantajavelvollisuudet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työntekijöitä koskevassa tiedonantovelvollisuudessa laskutusyritystä pidetään työtä tekevän henkilön työnantajana.

Työntekijää koskevien yksilöintitietojen oikeellisuudesta on vastuussa siis laskutusyritys.

Jos taas laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä ovat sopineet menettelystä, jossa laskutuspalveluyritys välittää asiakkaan maksaman korvauksen työn suorittajalle työkorvauksena, katsotaan kevytyrittäjän toimivan itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tällöin hän on itse velvollinen huolehtimaan rakentamisen tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta eli antamaan tarvittavat tiedot rakennushankkeesta vastaavalle taholle.

Kenelle sopii

Oikein käytettynä kevytyrittäjämalli on joillekin itsensä työllistävälle hyväkin vaihtoehto ennen varsinaisen ”oman yrityksen” aloittamista. Tarkoituksena voidaan katsoa olevan, että kevytyrittäjällä olisi useampia palveluja ostavia tahoja tai ainakin näitä asiakashankinnan myötä tavoiteltaisiin.

Tapio Kinanen
asianajaja

Ammatinharjoittaminen | Kevytyrittäjä | Kevytyritys | Laskutuspalvelu | Liiketoiminta | Työoikeus | Työsopimus

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.