Eläkepäiviksi veroja pakoon Espanjaan? IV – Verosopimusmuutoksista

Riippuen näkökulmasta, Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus voidaan nähdä joko positiivisena tai negatiivisena kehityksenä; uutta verosopimusta voidaan arvioida eläkeläisen näkökulmasta, valtion näkökulmasta sekä yleisesti koetun oikeudenmukaisuuden tunteen näkökulmasta. Oma kysymyksensä on myös uuden verosopimuksen eläketuloja koskevan sopimusmuutoksen todellinen käytännön merkitys, eli puuttuuko verosopimus aitoon ongelmaan vai oliko kyseessä pikemminkin vallassa olleiden poliitikkojen oman agendan edistäminen.

Positiiviset vaikutukset

Yksittäisen Espanjaan muuttaneen eläkeläisen näkökulmasta uuden verosopimuksen eläketuloja koskevan muutoksen voidaan katsoa selkeyttävän hänen eläketulojen verotuksen määräytymistä. Jatkossa eläkeläisten maksamien eläketuloihin perustuvien verojen määrä ei ole enää riippuvainen asumuksesta, mikä lisää heidän maksamaksi määrättävien verojen ennustettavuutta.

Valtion näkökulmasta uudella verosopimuksella on suurempi merkitys. Uusi verosopimus on ensinnäkin paremmin linjassa Suomen nykyisen verosopimuspolitiikan ja OECD:n malliverosopimuksen kanssa. Toisaalta yhdenmukainen verosopimuskanta selkeyttää suomalaisten viranomaisten työtä, ja toisaalta linjakkuus OECD:n malliverosopimuksen kanssa mahdollistaa paremmin malliverosopimusta koskevan kommentaarin hyödyntämisen sopimustulkintatilanteissa.

Verosopimuspolitiikan paremman linjakkuuden lisäksi, uudella verosopimuksella voidaan katsoa olevan valtion näkökulmasta positiivisia vaikutuksia myös verotuottojen kertymän osalta. Vaikka ei ole vielä selvää, millainen vaikutus uudella verosopimuksella on valtion verokertymään, voidaan sen olettaa lisäävän Suomen verotuottoja toisaalta yksityisoikeudellisten työsuhteiden verotusoikeuden ja toisaalta näitä koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmän muuttumisen myötä.

Yleisesti koetun oikeudenmukaisuuden tunteen näkökulmasta uuden verosopimuksen voidaan katsoa olevan reilumpi vanhaan verosopimukseen verrattuna ensinnäkin siitä syystä, että se ei mahdollista verojen välttelyä muuttamalla Espanjaan; jatkossa Espanjaan muuttaneiden eläkeläisten verotus tulee vastaamaan samaa verorasitusta kuin Suomessa asumisesta aiheutuisi. Uuden verosopimuksen voidaan katsoa olevan reilumpi myös siinä mielessä, että jatkossa Espanjaan muuttaneen eläkeläisen yksityisoikeudellisen työsuhteen perusteella ansaitusta eläkkeestä maksetaan sama vero kuin Espanjaan muuttaneen julkisoikeudellisen työsuhteen perusteella ansaitusta eläkkeestä maksetaan.

Negatiiviset vaikutukset

Uudella verosopimuksella voidaan katsoa olevan merkittävin negatiivinen vaikutus Espanjaan muuttaneen yksityisoikeudellisen työsuhteen perusteella suurta eläkettä nauttivan eläkeläisen näkökulmasta; uudella verosopimuksella ei ole katsottu olevan vaikutusta pientä eläkettä ansaitsevien verorasitukseen, koska heidän verotuksensa on usein lievempää Suomessa kuin Espanjassa. Jatkossa suurta eläkettä nauttivan eläkeläisen tulee siis maksaa Espanjassa asuessaan vähintään yhtä paljon veroa kuin jos hän asuisi Suomessa.

Tämä muutos voi johtaa kohtuuttomiin lopputuloksiin. Esimerkiksi suurta eläkettä nauttiva eläkeläinen on voinut asua Espanjassa jo jonkin aikaa luottaen vanhan verosopimuksen pysyvyyteen; kyseinen eläkeläinen on voinut muun muassa ostaa kiinteistön ja rakentaa kiinteistölle talon, mikä edellyttävät häneltä joka kuukausi tietyn suuruisen lainanhoitokulun suorittamista. Mikäli uusi verosopimus kaventaa tällaisen eläkeläisen kuukausituloja merkittävästi, voi hänen joutua realisoimaan kiinteistön ja rakennuksen selvitäkseen kuukausittaisista elinkustannuksista.

Valtion ja yleisesti koetun oikeudenmukaisuuden tunteen osalta uudella verosopimuksella ei ole varsinaisia negatiivisia vaikutuksia. Valtion kannalta mainitsemisenarvoisia ovat lyhyellä aikavälillä kasvavat kulut, joita uuden verosopimuksen kansallinen implementointi voi edellyttää (esimerkiksi IT-järjestelmien päivityksen sekä henkilöstön koulutuksen muodossa).

Käytännön merkitys

Uudella verosopimuksella on arvioitu olevan todellisuudessa vain vähäinen käytännön merkitys. Valtion näkökulmasta uuden verosopimuksen vaikutus eläkkeiden verotukseen ja sitä kautta saatavaan verotuottoon ei välttämättä tule olemaan merkittävä; toisaalta uusi verosopimus koskee vain suuria eläkkeitä ja toisaalta muita kuin julkisyhteisön palveluksessa ansaittuja työeläkkeitä ei ole toistaiseksi maksettu kuin vähän Suomesta Espanjaan.

Eläkeläisen näkökulmasta uuden verosopimuksen vaikutus ei myöskään ole yleisellä tasolla merkittävä. Espanjassa on kuitenkin Suomeen verrattuna matala kustannustaso, ja Espanja on eläkeläisille houkutteleva paikka viettää eläkepäiviä ilman vanhan verosopimuksen mahdollistamia verohelpotuksia.

Loppujen lopuksi uuden verosopimuksen käytännön merkitystä onkin arvioitava pääasiassa yleisen oikeudenmukaisuuden tunteen näkökulmasta; koska uudella verosopimuksella ei voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta valtion talouteen tai yksittäisten eläkeläisten näkökulmasta, on poliittisten päättäjien tältä osin helppo edistää omaa agendaansa ja markkinoida, miten uusi verosopimus edistää oikeudenmukaisuutta.

Tommi Lahdelma
OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Espanja | Kansainvälinen vero-oikeus | Malliverosopimus | OECD | Verosopimus | Verotus

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.