Avustaja rikosprosessiin?

Aluksi

Rikosasian käsittelyssä avustajan käyttö on keskeinen oikeusturvan takaaja alkaen esitutkinnasta aina tuomioon asti. Avustaja varmistaa, että asiakkaan oikeudet ja edut tulevat huomioiduiksi ja auttaa asiakastaan ymmärtämään prosessin vaiheet. Avustajan käyttö parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja vähentää siitä aiheutuvaa stressiä, tehden asiantuntemuksesta erityisen arvokasta muuten usein kuormittavissa rikosasioissa. Tässä artikkelissa käsitellään avustajan roolia rikosprosessissa ja avustajan käytön hyötyjä rikosasian asianosaiselle.

Esitutkinta

Esitutkinnan tavoitteet

Rikosasian käsittely alkaa esitutkinnalla, jossa selvitetään epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, rikoksesta aiheutuneet vahingot ja siitä saatu hyöty.

Lisäksi esitutkinnassa selvitetään muun muassa

  • asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja määrättäviä seuraamuksia varten tarvittavat seikat
  • asianomistajan vaatimukset, jos asianomistaja on pyytänyt syyttäjää ajamaan rikokseen liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksiaan
  • mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen seurauksena tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi
  • mahdollisuudet asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä

Jo esitutkinnassa voidaan selvittää myös rikoksesta epäillyn ja asianomistajan halukkuutta asian käsittelyyn syyteneuvottelussa ja tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyteneuvottelusta ja tunnustamisoikeudenkäynnistä talousrikosten kontekstissa voit lukea lisää esimerkiksi täältä: https://www.tapiokinanen.com/talousrikoksen-syytteesta-voi-sopia

Usein esitutkinnan toimittaa poliisi. Muita esitutkintaviranomaisia ovat Rajavartiolaitos, Tulli ja Puolustusvoimat.

Loppulausunto

Esitutkinnan päätteeksi asianosaisille varataan pääsääntöisesti tilaisuus antaa poliisille loppulausunto esitutkinta-aineiston riittävyydestä, näytön arvioinnista, oikeuskysymyksistä tai muista asian käsittelyn kannalta keskeisistä seikoista. Jos asianosaisella on tässä vaiheessa avustaja, avustaja laatii yleensä loppulausunnon yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Oikeus avustajaan esitutkinnassa

Esitutkinnan asianosaisia ovat rikoksen uhri eli asianomistaja, rikoksesta epäilty ja muu henkilö, jonka oikeuksiin ja etuihin rikos ja sen selvittäminen voivat vaikuttaa. Kaikilla esitutkinnan asianosaisilla, niin epäillyllä kuin asianomistajallakin, on oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa.

Avustajan voi hankkia prosessin missä vaiheessa tahansa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä tutkinnanjohtajan tai syyttäjän on viran puolesta haettava tuomioistuimelta puolustajan tai asianomistajan tukihenkilön tai avustajan määräämistä.

Avustajina rikosasioissa voivat toimia julkiset oikeusavustajat, asianajajat sekä luvan saaneet lakimiehet. Esitutkinnassa asianosaisen avustajalla oikeus olla läsnä hänen asiakastaan kuulusteltaessa, jollei tutkinnanjohtaja kiellä sitä painavista rikostutkinnallisista syistä. Epäillyn avustajan läsnäolo saadaan kieltää vain erittäin poikkeuksellisesti, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi eli pääsääntöisesti avustaja saa osallistua kuulusteluihin.

Avustajan käyttö jo esitutkintavaiheessa on suositeltavaa, koska esitutkinnassa selvitetään asianosaisten käsitykset rikoksesta, tapahtumainkulusta ja hankitaan keskeinen näyttö, jonka perusteella syyttäjä päättää, täyttyvätkö syytteen nostamisen edellytykset. Esitutkinnan asianosainen ei yleensä ole tietoinen kaikista oikeuksista ja velvollisuuksista, joita hänellä esitutkinnassa on, joten juridisen avustajan käyttö parantaa asianosaisen oikeusturvaa. Oikeusturvasta huolehtimisen lisäksi avustaja voi läsnäolollaan erityisesti yleensä stressaavassa kuulustelutilanteissa lisätä asiakkaan turvallisuudentunnetta, jolloin asiakas voi paremmin keskittyä itse asiaan ja kysymyksiin vastaamiseen.

Syyteharkinta

Esitutkinnan valmistumisen jälkeen asia etenee syyttäjälle syyteharkintaan, jos esitutkintaa ei ole sitä ennen lopetettu.

Syyttäjän on pääsääntöisesti nostettava syyte, mikäli hän katsoo, että epäilty teko on laissa säädetty rangaistavaksi, on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi ja muut syytteen nostamisen edellytykset täyttyvät.

Avustajan tehtäviin kuuluu ajaa asiassa asiakkaan etua siten, että kaikki syyteharkinnan kannalta relevantit seikat tulevat viimeistään loppulausunnossa esitutkintaan huomioiduksi.

Asian käsittely oikeudenkäynnissä

Syytekirjelmä, vaatimukset ja vastaus syytteeseen

Syyttäjä nostaa syytteen toimittamalla kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Myös asianomistajalla on tietyin edellytyksin oikeus ajaa itse syytettä, mikäli syyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta.

Syyttäjä voi syytteen yhteydessä myös ajaa asianomistajan yksityisoikeudellisia vaatimuksia, mikäli asianomistaja on pyytänyt tätä esitutkinnassa tai syyttäjältä ja jos se voi tapahtua ilman olennaista haittaa, eikä vaatimus ole ilmeisen perusteeton. Yksityisoikeudellisilla vaatimuksilla tarkoitetaan yleensä käytännössä asianomistajalle rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen liittyviä vaatimuksia. Yleensä syyttäjä ajaa asianomistajan puolesta korkeintaan hyvin yksinkertaisia vaatimuksia, kuten vakuutusyhtiön regressioikeuteen perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta. Vähänkin monimutkaisemmat vaatimukset jäävät asianomistajan ja hänen avustajansa ajettaviksi.

Tuomioistuin antaa vastaajalle haasteen, jolla syyttäjän haastehakemus ja siihen mennessä mahdollisesti toimitetut asianomistajien vaatimukset annetaan vastaajalle tiedoksi ja jossa häntä kehotetaan vastaamaan häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin kirjallisesti tuomioistuimen määräämässä ajassa tai suullisesti istunnossa. Tuomioistuimessa rikoksesta syytettyä asianosaista kutsutaan vastaajaksi.

Viimeistään tässä vaiheessa vastaajan on syytä kääntyä juridisen avustajan puoleen, joka laatii vastauksen syytteeseen, jossa ilmoitetaan kanta vaatimuksiin perusteluineen ja siihen liittyvä todistelu teemoineen tuomioistuimelle.

Kun syyttäjä ajaa syytettä, asianomistaja saa myös haasteen, jossa häntä kehotetaan esittämään vaatimuksensa joko kirjallisesti tai suullisesti pääkäsittelyssä. Asianomistajalla on oikeus vaatia rangaistusta ja lausua kantansa syytteestä. Myös asianomistajan kannattaa viimeistään tässä vaiheessa kääntyä avustajan puoleen. Asianomistajan avustaja arvioi oikeudellisesti syyttäjän esittämän näytön, teonkuvauksen, tekomuodon ja rangaistusvaatimuksen. Asianomistajalla on oikeus esimerkiksi esittää lisätodistelua ja lausua käsityksensä syyttäjän esittämästä teonkuvauksesta tai vaatia esimerkiksi syyttäjää ankarampaa vaatimusta.  Mikäli syyttäjä ei aja asianomistajan yksityisoikeudellisia vaatimuksia, asianomistaja esittää yleensä ennen pääkäsittelyä kirjallisesti myös korvausvaatimuksensa. Avustaja laatii vaatimukset asianomistajan puolesta, ja kertoo asianomistajalle, minkälaisia vahingonkorvausvaatimuksia on mahdollista esittää.

Rikosasian pääkäsittely

Mikäli asianosaiset eivät ole suostuneet kirjalliseen menettelyyn tai asiaa ei sen laadun vuoksi voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä, järjestetään oikeudenkäynnissä suullinen käsittely, jota kutsutaan pääkäsittelyksi. Laajoissa rikosasioissa voidaan ennen pääkäsittelyä järjestää myös pääkäsittelyä valmisteleva valmisteluistunto.

Tuomioistuin kutsuu pääkäsittelyyn syyttäjän, vastaajan ja asianomistajan, jolla on sellaisia vaatimuksia, joita syyttäjä ei aja sekä heidän avustajansa. Asianomistajalle, jota ei kutsuta pääkäsittelyyn, on hänen pyynnöstään ilmoitettava istunnon ajankohta ja paikka.

Pääkäsittelyssä syyttäjä ja asianomistaja esittävät suullisesti vaatimuksensa ja niiden perusteet ja vastaaja ilmoittaa kantansa niihin. Sen jälkeen syyttäjä ja asianomistaja perustelevat vaatimuksiaan tarkemmin ja vastaaja saa lausua niistä tarkemmin. Pääkäsittelyssä käydään läpi asianosaisten esittämät kirjalliset todisteet ja otetaan vastaan suullinen todistelu. Yleensä myös vastaajaa ja asianomistajia kuullaan pääkäsittelyssä tapahtumainkulusta todistelutarkoituksessa henkilökohtaisesti. Kaikki osapuolet saavat kuulustella vuorollaan todistajia ja lausua näkemyksensä esitetystä todistelusta. Pääkäsittelyn lopussa asianosaiset esittävät loppulausuntonsa ja ottavat kantaa vastaajan syyllisyyteen ja rikoksen seuraamukseen.

Käytännössä asianosaisten avustajat edustavat asianosaisia kaikissa pääkäsittelyn vaiheissa lukuun ottamatta asianosaisten henkilökohtaista kuulemista, jolloin esitettyihin kysymyksiin vastaa luonnollisesti henkilö itse.

Mikäli asianosaisia ei kuulla todistelutarkoituksessa, asianosaisten henkilökohtaista läsnäoloa pääkäsittelyssä ei aina edellytetä, vaan riittää, että asianosaisen avustaja osallistuu yksin istuntoon.  Vastaajan on kuitenkin oltava henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä sellaisissa asioissa, jotka koskevat rikosta, jonka takia hän on vangittuna tai josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Se, onko asianosaisen saavuttava paikalle henkilökohtaisesti vai voiko hän käyttää edustajaa, selviää käräjäoikeuden lähettämästä istuntokutsusta.

Rikosprosessi ja siihen liittyvä aineisto ovat usein monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Rikoksesta epäilynä tai rikoksen uhriksi joutuminen on useimmiten asianosaisille henkilökohtaisesti kuormittavaa. Avustaja tuntee prosessinkulun ja hallitsee rikoksen ja siihen liittyvien korvausvaatimuksen oikeudellisen arvioinnin Avustajan käyttö vähentää asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvaa kuormitusta ja jouhevoittaa prosessia. Avustajan käyttämisen hyödyt ovat asianosaisen kannalta usein sitä suuremmat, mitä aikaisemmin avustajaan turvautuu, mutta usein avustaja joutuu hyppäämään mukaan prosessiin asian ollessa jo vireillä tuomioistuimessa ja joskus jopa vain muutamia päiviä ennen pääkäsittelyä. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten paljon avustaja pystyy asiakastaan prosessissa tukemaan, mutta joka tapauksessa parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Tuomio

Pienessä rikosasiassa tuomio saatetaan julistaa suullisesti pääkäsittelyn jälkeen. Usein tuomio annetaan kansliatuomiona myöhemmin, jolloin kirjallinen tuomio toimitetaan yleensä asianosaisten avustajille sähköpostitse.

Avustaja käy asiakkaansa kanssa tuomion läpi ja arvioi, onko tuomioon tyytyminen vai onko tuomioon syytä hakea muutosta valittamalla. Jos käräjäoikeuden tuomiosta haluaa valittaa, on tyytymättömyyttä tuomioon ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tuomiosta ja jatkokäsittelylupahakemus ja valitus tehtävä kolmenkymmenen päivän kuluessa tuomiosta. Näiden määräaikojen noudattaminen on erittäin tärkeää.

Avustajan käyttämisestä aiheutuvat kulut

Avustajan velvollisuuksiin kuuluu selvittää asiakkaan mahdollisuudet saada oikeudenkäyntikulujen korvausta oikeusavusta tai oikeusturvavakuutuksesta.

Rikoksesta epäilty ja syytetty sekä asianomistaja ovat oikeutettuja oikeusapuun oikeusavun yleisten edellytysten täyttyessä. Oikeus oikeusapuun määräytyy henkilön taloudellisten olojen perusteella. Voit lukea lisää oikeusavusta ja sen myöntämisen edellytyksistä esimeriksi täältä: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/

Rikoksesta epäilty ja syytetty voivat tietyissä tilanteissa olla oikeutettuja myös puolustajan määräämiseen taloudellisista oloistaan riippumatta. Voit lukea lisää puolustajan määräämisestä ja sen edellytyksistä esimeriksi täältä: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/mihinasioihinoikeusapuasaa/puolustajarikosasiassa.html#

Asianomistajalla voi myös olla mahdollisuus saada korvausta kuluistaan oikeusturvavakuutuksesta. Rikoksesta epäillyn ja syytetyn asianajokuluja oikeusturvavakuutus sen sijaan ei yleensä kata.

Avustaja rikosasiaan?

Luitko tätä artikkelia, koska olet itse tilanteessa, jossa tarvitset avustajan rikosprosessiin? Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin selvitetään, miten voimme auttaa. Toimistomme kokeneet asianajajat ja muut juristit auttavat sinua mielellään pienissä ja erittäinkin laajoissa rikosasioissa. Hoidamme muun muassa pahoinpitely- ja muita henkilökohtaiseen koskemattomuuteen liittyviä rikosasioita, omaisuusrikosasioita, talousrikosasioita ja ympäristörikosasioita. Olemme kokeneita myös syyteneuvottelua ja tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevissa prosesseissa. Pienissä rikosasioissa palvelemme erityisesti Etelä- ja Keski-Suomen alueilla, laajoissa rikosasioissa avustamme koko Suomessa. Palvelemme rikosasioihin liittyen yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita yhteisöjä.

Tavoitat meidät internetsivujemme lomakkeella tai info@tapiokinanen.com tai 019 450 370 niin katsotaan, miten voimme auttaa juuri sinua!

Kirjoittajat: Essi Pitkäkangas, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja Klaus Kinanen, asianajaja, osakas

Esitutkinta | Loppulausunto | Oikeudenkäynti | Pahoinpitely | Rikosasia | Rikosoikeus | Talousrikos | Ympäristörikos

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.