Oikeudellista palvelua
yrityksille ja yksityisille

Palvelut yrityksille

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeuden tuntemus on tärkeää liiketoiminnan menestymiseksi.

Verotarkastus

Verotarkastuk­ses­sa voi olla kyse merkit­tä­vis­tä ta­lou­del­lisis­ta int­res­seis­tä, mikä puol­taa vero­tuk­seen eri­kois­tu­neen asian­aja­jan käyt­töä mah­dol­lisim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Työsuhdeasiat

Työoikeuden pii­riin kuu­luvat kaik­ki työn­tekoon liit­tyvät kysy­mykset.

Oma Lakiasiain­osasto

Ulkoistettu laki­asiain­osasto voi avus­taa monis­sa yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta tär­keis­sä kysy­myk­sis­sä.

Oikeudenkäynnit ja sovittelu

Neuvotteluratkaisu on yleensä no­pein ja edul­lisin.

Sukupolven­vaihdos

Toimistollamme vuosi­­kym­men­ten ko­ke­mus lii­ke­juri­dii­kasta ja vero­tuk­ses­ta, jotka kum­mat­kin ovat suku­pol­ven­vaih­dok­sen kan­nal­ta kes­kei­sim­piä oikeu­denaloja.

Yrityssaaneeraus

Toimis­tom­me on apuna kai­kissa yri­tys­sa­nee­rauk­seen ja yri­tyk­sen ta­lou­del­li­siin vai­keuk­siin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sissä.

Talousrikosasiat

Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito- ja velallisen rikokset.

Palvelut Henkilöille

Kiinteistö- ja asuntokauppa

Asuntokauppa sisältää ris­kejä, jotka voi­vat liit­tyä niin asun­non ha­vait­ta­vis­sa ole­viin kuin piileviin vir­hei­siin. Asun­to­kaup­pa on tär­keä val­mis­tella hy­vin ja käyt­tää apu­na asian­tuntijaa.

h

Perunkirjoitus

Yksityis­kohtainen ammatti­laisen laatima peru­kirja vähentää riita­tilanteiden ja yllättävien vero­seuraamusten mahdollisuuksia myöhemmin. Varsinkin laajoissa kuolin­pesissä onkin suosi­teltavaa tilata perun­kirjoitus perintö­asioita hoitavasta asian­ajo­toimistosta

Pesänselvitys ja perinnönjako

Pesänselvityksessä ja perinnön­jaossa kannattaa käyttää asian­tuntijaa, jos kuolin­pesä on laaja tai riitainen. Riita­­tilan­teis­sa voi olla tarpeen myös määrätä kuolin­pesään pesän­selvittäjä ja -jakaja, joka ratkaisee kiista­kysymykset.

Testamentin tekeminen ja moittiminen

Testa­ment­ti on tehtävä kirjal­lises­ti lain edel­lyt­tä­mäs­sä mää­rä­muo­dos­sa, ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä ol­les­sa.

Oikeudenkäynnit ja sovittelu

Neuvotteluratkaisu on yleensä no­pein ja edul­lisin.

Työsuhdeasiat

Työoikeuden pii­riin kuu­luvat kaik­ki työn­tekoon liit­tyvät kysy­mykset.

Talousrikosasiat

Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito- ja velallisen rikokset.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Viimeisimmät Artikkelit

Osituksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Osituksessa noudatetaan pääsäännön mukaan puolittamisperiaatetta siten, että kummallekin puolisolle jää osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta. Tämän säännön soveltaminen voi johtaa ajoittain kohtuuttomaan lopputulokseen. Siksi pääsääntöön on poikkeus, osituksen sovittelu.

Yrityksestä luopumisen vaikeus

Pk-yritysten yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa törmätään usein arvaamattomiin vaikeuksiin. Tunneperäisten seikkojen merkitys saattaa yllättää, mutta ne ovat omistajanvaihdoksen kannalta yhtä kriittisiä kuin taloudelliset ja juridiset syytkin -tai jopa merkittävämpiä.

Yrityskaupan karikot

Kun yrityskauppa epäonnistuu Suomessa tehdään vuosittain hieman yli tuhat yrityskauppaa. Ennen...

Asianajotoimisto Kinanen & Co

Asianajotoimisto Kinanen & Co tarjoaa monipuolisesti oikeudellisia palveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

  • Toimistomme sijaitsevat Hyvinkäällä ja Tampereella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Useimmat toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä ilman käyntiä toimistolla. Toimialueemme on koko Suomi. Hoidamme lisäksi kansainvälisiä toimeksiantoja.
  • Suoritamme toimeksiannot tehokkaasti ja luotettavasti. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme on ajan tasalla toimeksiannon etenemisestä.
  • Toimeksiannon alkukartoitus (20 min) on maksuton.
  • Selvitämme aina asiakkaan mahdollisuuden saada korvausta asianajokuluihin oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusavusta.
  • Noudatamme kaikessa toiminnassamme Hyvää Asianajajatapaa ja toimintaamme valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Valvontalautakunta.