Kuukausi: tammikuu 2016

Tuloverolain 50 §:n entisen sanamuodon mukaan ”omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa”. (30.12.2010/1410)

(lisää…)

Vasta 1.1.2015 voimaan tulleilla korkovähennystä koskevilla muutoksilla oli verovelvollisella oikeus vähentää pääomatuloistaan 65 % asuntovelan koroista vuonna 2015, 60 % verovuonna 2016 ja 55 % verovuonna 2017.
Kyse on siis korosta, joka kohdistuu verovelvollinen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen.Korkovähennys tehdään ensisijaisesti pääomatulosta.
Korkovähennysrajoitus koskee kaikkia verovelvollisen asuntovelkoja mukaan lukien ensiasunnon hankintaan otettu velkaa nostoajasta riippumatta.
Sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin vähennysoikeuden rajoittamisen nopeuttaminen siten, että vuonna 2019 olisi vähennyskelpoista enää 25 % korkojen määrästä.
Tämä tarkoitti muutosta tuloverolain 58 § 2 momenttiin ja 58 b §:ään.
Tammikuun 1.päivästä 2016 voimaan tullut uusi säännös sallii 55 % vähennyksen vuonna 2016, 45 % vuonna 2017 ja 35 % vuonna 2018.
Verovuodesta 2019 vähennyskelpoista asuntovelan korkoa on enää 25 % koron määrästä.

– Tapio Kinanen

Hallitus on antanut esityksen avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamiseksi siten, että muutokset tulisivat voimaan jo ensi vuoden alusta.

Muutoksen yleistavoitteena on helpottaa pitkäaikaisia investointeja yritys- ja sijoitustoiminnan harjoittamiseksi avoimen yhtiöni ja kommandiittiyhtiön muodossa. Lakimuutokset lisäisivät jossain määrin henkilöyhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja yhtiömiesten sopimusvapautta, joka tosin on nykyisessäkin laissa varsin laaja.

(lisää…)